Φέριγκ Μαρία

Φέριγκ Μαρία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005703
Fax:
e-mail: mfehring@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-12:00, Πέμπτη 10:00-12:00
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ξένη Γλώσσα – Γερμανικά

Γερμανικά – Προπαρασκευαστικό
 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: