Μπάκας Χρήστος

Μπάκας Χρήστος
Θέμα διατριβής: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης χρηστών και εκπαιδευτικών
εικονικών περιβαλλόντων, διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή: Εικονικά
περιβάλλοντα στη διδασκαλία της Αστρονομίας
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: cbakas@sch.gr
Δικτυακός τόπος:
 

 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: