Ρεπαντής Βυζαντινός

Ρεπαντής Βυζαντινός
Θέμα διατριβής: Συνεργατική μάθηση με τη χρήση τεχνολογιών διάδρασης σε
αλληλεπιδραστικές επιφάνειες
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: vrepantis@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: