Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας
γ. Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου

Οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνουν τις συνεργασίες και τη σύναψη διαπανεπιστημιακών συμφωνιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, την ενημέρωση και την παροχή των πληροφοριών για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φοιτητές και μέλη ΔΕΠ, την προβολή της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και την επιμέλεια και τη σύνταξη ανακοινώσεων, προσκλήσεων που αφορούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επίσης η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την διεξαγωγή συνεδρίων, εκδηλώσεων και διαλέξεων που αφορούν στην προβολή, την ανάπτυξη και ανάδειξη του Πανεπιστημίου.

Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται το πρόγραμμα Erasmus.

Τα γραφεία της διεύθυνσης στεγάζονται στο Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος ενώ το Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου βρίσκεται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.