Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
• τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος,
• έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών,
• έναν εκπρόσωπο από Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.