Ομότιμοι Καθηγητές

Βούρη Σοφία
Ομότιμη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Iστορία της Nεοελληνικής Eκπαίδευσης με έμφαση
στην Iστορία της Eκπαίδευσης του Yπόδουλου Eλληνισμού
Τηλέφωνο: 2651005689
e-mail: svouri@cc.uoi.gr
Δήμου Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο:
e-mail: gdimou@cc.uoi.gr
Καραφύλλης Γρηγόριος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της Παιδείας και
την Κοινωνική Φιλοσοφία
Τηλέφωνο: 2651005692
e-mail: gkarafyl@uoi.grgkarafyl@yahoo.com
Κατσίκης Απόστολος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γεωγραφίας και Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005696
e-mail: akatsiki@cc.uoi.gr
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005693
e-mail: chkonsta@uoi.gr