Ομότιμοι Καθηγητές

Βούρη Σοφία
Ομότιμη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Iστορία της Nεοελληνικής Eκπαίδευσης με έμφαση
στην Iστορία της Eκπαίδευσης του Yπόδουλου Eλληνισμού
Τηλέφωνο:
e-mail:
Δήμου Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Καραφύλλης Γρηγόριος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της Παιδείας και
την Κοινωνική Φιλοσοφία
Τηλέφωνο:
e-mail: gkarafyl@uoi.grgkarafyl@yahoo.com
Κατσίκης Απόστολος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γεωγραφίας και Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
e-mail: 
Καψάλης Γεώργιος Δ.
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία
Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
e-mail: gkapsali@uoi.gr
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Τηλέφωνο: 
e-mail: chkonsta@uoi.gr