Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται για δύο χρόνια από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).
Κατά την τρέχουσα περίοδο στο Τμήμα προεδρεύει ο Καθηγητής Σπυρίδων Σούλης.