Εξωτερική Αξιολόγηση

Το Τμήμα αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2013, με την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και την αποστολή από την ΑΔΙΠ της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

Εξωτερική αξιολόγηση