Εξωτερική Αξιολόγηση

Το Τμήμα αξιολογήθηκε (άριστα) τον Απρίλιο του 2021, από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης:

Final Accreditation Report UGP Primary Education University of Ioannina

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ