Κέντρο Δικτύων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημιούργησε το 1997 το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) το οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων διασύνδεση των χρηστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το εσωτερικό δίκτυο καθώς και με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα φωνής και δεδομένων.

Το ΚεΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του.

Στους στόχους του είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με συναφείς υπηρεσίες και Τμήματα.

Ενδεικτικές δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΚεΔΔ είναι:

Υπηρεσία eduroam
Ασύρματη σύνδεση σε δίκτυο άλλου Πανεπιστημίου
ECOURSE: Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
On-line μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ερωτήσεις κλπ
Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
Για Εκλεκτορικά Σώματα, Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών
Σελίδες Χρηστών
Δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την Ιστοσελίδα του ΚεΔΔ: http://noc.uoi.gr