Υπηρεσίες Η/Υ

Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με Η/Υ που είναι διαθέσιμοι στους φοιτητές.

Απόδειξη χειρισμού Η/Υ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4585/27/12/2017, η απόδειξη χειρισμού Η/Υ γίνεται μεταξύ άλλων με «τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ».

Στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μαθήματα που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ είναι:

• Ψηφιακός Γραμματισμός ΔΕΕ113
• Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι ΔΕΕ196
• Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΙΙ ΔΕΕ190
• Διδασκαλία και Ψηφιακή Τεχνολογία ΔΕΕ307
• Πληροφορική και Εκπαίδευση ΔΕΥ062
• Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα ΔΕΕ601
• Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης ΔΕΕ306