Επιστημονικό Περιοδικό

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/thea/index

Tο περιοδικό «Θέματα Επιστημών Αγωγής» αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής. Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, θεωρητικές αναλύσεις, παρουσιάσεις εμπειρικών ερευνητικών δεδομένων και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση.

Επίσης, το περιοδικό περιλαμβάνει και θέματα επετηρίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό το τμήμα του περιοδικού παρουσιάζεται το ερευνητικό, επιστημονικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.

Τεύχη της Επετηρίδας του ΠΤΔΕ βρίσκονται εδώ:

http://epetirida.ptde.uoi.gr/index.php/epetirida/issue/archive