Χαλκή Γιώτα

Χαλκή Γιώτα
Θέμα διατριβής: Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ψηφιακών
Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών
Τηλέφωνο: 2651005716
Fax:
e-mail: pahalki@gmail.com
Δικτυακός τόπος:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: