Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Ομότιμος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005693
Fax: 2651005845
e-mail: chkonsta@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 11.30-12.30
 
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Οι επιστημονικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά του στρέφονται γύρω από το
γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Παιδαγωγικής και της Αξιολόγησης στην
Εκπαίδευση, δηλαδή σε θέματα που αφορούν το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, το
μαθητή, την παιδαγωγική σχέση, την αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού
έργου και γενικά τη σχολική πραγματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται τα
άρθρα και τα βιβλία του.