Κοσσυβάκη Φωτεινή

Κοσσυβάκη Φωτεινή
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στη Γενική Παιδαγωγική και
τη Γενική Διδακτική
Fax:
e-mail: phkossiv@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: