Μαυρίδης Δημήτριος

Μαυρίδης Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική στην εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005694
Fax:
e-mail: dmavridi@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://esm.uoi.gr
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 10:00 – 12:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Υποδείγματα διαρθρωτικών εξισώσεων, παραγοντική ανάλυση, μέτα ανάλυση,
συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης, στατιστικά μοντέλα για ελλιπείς τιμές,
συστηματικές ανασκοπήσεις (σύμπραξη Cochrane και Campbell), ομάδα αναπτυξιακών,
ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων στη σύμπραξη Cochrane.
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Γεωμετρία

Εισαγωγή στη Στατιστική

Στατιστική με έμφαση στις Κοινωνικές Επιστήμες

Υπολογιστικά MαθηματικάΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Στατιστική ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμός έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες