Πέγκα Σοφία

Πέγκα Σοφία
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005877
Fax:
e-mail: spegka@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη – Παρασκευή: 10:00-13:00

Βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Ψηφιακός Γραμματισμός

 Μεταπτυχιακά Μαθήματα: