Τσιάρα Αγγελική

Τσιάρα Αγγελική
Θέμα διατριβής: Μελέτη γνωστικών λειτουργιών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά
παιχνίδια με χρήση νευροφυσιολογικών μετρήσεων
Τηλέφωνο: 2651005716
Fax:
e-mail: atsiara@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: