Βούρη Σοφία

Βούρη Σοφία
Ομότιμη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Iστορία της Nεοελληνικής Eκπαίδευσης με έμφαση
στην Iστορία της Eκπαίδευσης του Yπόδουλου Eλληνισμού
Τηλέφωνο: 2651005689
Fax: 2651005853
e-mail: svouri@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος: http://users.uoi.gr/svouri
Γραφείο:
Ώρες συνεργασίας:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Πρωτογενής έρευνα στην Ιστορία της Εκπαίδευσης.


Έρευνα σχολικών βιβλίων Ιστορίας των Βαλκανικών χωρών.


Ζητήματα διδακτικής της Ιστορίας.