Εργαστήριο Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας

Διευθυντής: Ανδρέας Μπρούζος
Ιστοσελίδα: http://cpl.ptde.uoi.gr

Επικοινωνία
Τηλ: 2651005798
e-mail: abrouzos@uoi.gr

Tο Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και της έρευνας.

A. Tο Eργαστήριο έχει ως αποστολή τη συστηματική μελέτη και έρευνα στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα στοχεύει:

  • Στην παραγωγή έγκυρου, αξιόπιστου και αντικειμενικού σχετικού επιστημονικού λόγου.
  • Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους με διαπροσωπική επικοινωνία ή εξ αποστάσεως.

Β. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους, γονείς, ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.

Γ. Έχει ως στόχο τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους.

Δ. Επιδιώκει την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.