Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

Διευθυντής: Αναστάσιος Εμβαλωτής
Ιστοσελίδα:

Επικοινωνία:
Αναστάσιος Εμβαλωτής
Τηλ.: 2651005687
e-mail: aemvalot@uoi.gr

Το εργαστήριο έχει ως σημεία αναφοράς θέματα και ανάγκες ερευνητικού, διδακτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής και της Σχολικής Παιδαγωγικής. Ειδικότερα, το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης στους τομείς:

• Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

• Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της σχολικής πράξης από άποψη παιδαγωγική και διδακτική,

• Μελέτη των επιδράσεων της εφαρμογής εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας σε διδάσκοντες και διδασκομένους,

• Διερεύνηση της ποιότητας της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή.

2. Οργάνωση και συντονισμός πρακτικών και θεωρητικών ασκήσεων (π.χ. μικροδιδασκαλίες, μακροδιδασκαλίες) στα παραπάνω επιστημονικά πεδία για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

3. Παραγωγή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για την προαγωγή και στήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

4. Κατάρτιση και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα της επιστημονικής δραστηριότητας του εργαστηρίου και των μελών του.

5. Συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και γενικά η ανάπτυξη κάθε σχετικής επιστημονικής δραστηριότητας.

6. Οργάνωση κύκλων μαθημάτων, σεμιναρίων κ.λπ. για την κατάρτιση ή επιμόρφωση-μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου.

7. Οργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων, καθώς και παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

8. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με διαπροσωπική ή εξ αποστάσεως επικοινωνία σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου.