Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

Διευθυντής: Αναστάσιος Εμβαλωτής
Ιστοσελίδα: https://eduscience.lab.uoi.gr/

Επικοινωνία:
Αναστάσιος Εμβαλωτής
Τηλ.: 2651005687
e-mail: aemvalot@uoi.gr

Το Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής εστιάζει:

  • στην έρευνα σε θέματα οργάνωσης, διεξαγωγής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  • μελέτης των επιδράσεων και της αποτελεσματικότητας καινοτόμων διδακτικών τεχνικών και
  • ανάλυσης της αλληλεπίδρασης των μετεχόντων στη σχολική καθημερινότητα

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 7 ερευνητές

Διαθέτει:
(α) εξοπλισμένη αίθουσα για διενέργεια μικρο-διδασκαλιών χωρητικότητας ~15 ατόμων
(β) εξοπλισμό καταγραφής μη συμμετοχικών παρατηρήσεων μικρο-διδασκαλιών
(γ) αμφιθέατρο μη συμμετοχικής παρατήρησης μικρο-διδασκαλιών σε πραγματικό χρόνο
(δ) εξοπλισμό STEM (Arduino, Raspberry Pi, Lego Mindstorms, WeDo 2.0, κ.ά) και
(ε) υποδομή αξιοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην Εκπαιδευτική Έρευνα.

Το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο του Εργαστηρίου αναπτύσσεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και φορείς αλλά και φοιτητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αναστάσιος Εμβαλωτής .