Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διευθυντής:  Αναπλ. Καθηγητής Σούλης Σπυρίδων – Γεώργιος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Σούλης Σπυρίδων – Γεώργιος
Τηλέφωνο: 26510 05664
e-mail: ssoulis@uoi.gr

Το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Ειδικότερα, έχει ως αποστολή:

1. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε για εκπαιδευτική άσκηση, επιμόρφωση και επιστημονική ενημέρωση στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

2. Την παραγωγή έγκυρου, αξιόπιστου και αντικειμενικού επιστημονικού λόγου, καθώς και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αναφορικά με την αναπηρία, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυσκολίες και την ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

3. Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, και συγκεκριμένα:

• Κάλυψη ερευνητικών και επιμορφωτικών αναγκών των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Παροχή επιστημονικής γνώσης για κατάρτιση και επιμόρφωση, σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου.

4. Τη σύνδεση με τις σχολικές μονάδες και τα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να υλοποιηθούν και να αναδειχθούν καινοτομικές εκπαιδευτικές πρακτικές.

5. Την ανάπτυξη πειραματικών σχεδιασμών και εφαρμογών, καθώς και την πειραματική κατασκευή και αξιολόγηση διαγνωστικών ή άλλων ερευνητικών εργαλείων/κλιμάκων, αλλά και κατασκευή και διαχείριση δικτυακών τόπων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

6. Την οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Στο εργαστήριο εργάζονται μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π και ΕΤΕ.Π του Π.Τ.Δ.Ε, καθώς και μεταδιδακτορικοί υπότροφοι, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ερευνητές, τα ενδιαφέροντα των οποίων συνάδουν με την αποστολή του Εργαστηρίου.


Στιγμιότυπα από δράσεις του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Eκπαίδευσης