Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής: Κώστας Γαβριλάκης

Επικοινωνία:
Τηλ.: 2651005709, 2651005786
e-mail: cgav@uoi.gr

Το Εργαστήριο αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ) και στη συγγενική περιοχή της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

• Η υλοποίηση έρευνας για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στις παραπάνω περιοχές και, κατ’ επέκταση, για την αναβάθμιση των σχετικών πρακτικών στους θεσμούς της τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, με αιχμή το δημοτικό σχολείο.

• Η επιστημονική και μεθοδολογική υποστήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στις περιοχές που υπηρετεί το Εργαστήριο.

• Η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, επιστήμονες αλλά και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού που έχουν συναφείς στόχους.

• Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων που εντάσσονται στις παραπάνω περιοχές.

• Η οργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών συναντήσεων (π.χ. διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ.) και άλλων εκδηλώσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω περιοχές.

• Η δημιουργία σχετικού έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού καθώς επίσης η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας.

• Η ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάδοση πληροφορίας και υλικού (π.χ. βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ερευνητικές εκθέσεις κτλ.) που εμπίπτουν στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

• Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Στο εργαστήριο εργάζονται μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές/ριες του Π.Τ.Δ.Ε., τα ενδιαφέροντα των οποίων συνάδουν με το αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο στεγάζεται στον Β’ όροφο του κτιρίου του Π.Τ.Δ.Ε.