Γαβριλάκης Κώστας

  Γαβριλάκης Κώστας
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβάλλον – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 2651005709
Fax:
e-mail: cgav@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 2ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-11:00 & Πέμπτη 10:00-11:00
 
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Αντιλήψεις και στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης


Σχεδιασμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες


Συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι

Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση ΙΙ

Έννοιες και Ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία

Εκπαίδευση STEMΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Περιβαλλοντικά Ζητήματα και Διδακτικές Μέθοδοι

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης