Μικρόπουλος Αναστάσιος

 

Μικρόπουλος Αναστάσιος
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική στην Εκπαίδευση με έμφαση τις
Εικονικές Πραγματικότητες στη Διδασκαλία
Τηλέφωνο: 2651005697
Fax: 2651005854
e-mail: amikrop@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: http://earthlab.uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:30 – 11:30, Τετάρτη 13:00 – 14:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Τεχνολογίες μάθησης, Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική
νευροεπιστήμη, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Πληροφορική και Εκπαίδευση

Εκπαίδευση STEM

Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες ΜάθησηςΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Ειδικά Θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Σχολική &
Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών