Εργαστηριακή Προσέγγιση Εννοιών της Φυσικής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οδηγίες σχετικά με την οριστικοποίηση των τμημάτων του μαθήματος και τη διαδικασία επιλογή τους, έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος

Στύλος Γεώργιος