ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/04/2022 αλλά την

Πέμπτη στις 07/04/2022 και ώρα 17.30 στο Αμφιθέατρο του πρώτου ορόφου.