Ταμίσογλου Χρύσα

 

Ταμίσογλου Χρύσα
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Ιστορίας
Τηλέφωνο: 2651005876
Fax:
e-mail: chtamisoglou@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://alphavita.academia.edu/ChrysaTamisoglou
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 10:00 π.μ.-12:00 μ.μ.
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Εθνικισμός και Ιστορία, Πολυπολιτισμικότητα, Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας,
Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Οργάνωση και Διοίκηση
της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Ηγεσία.
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Σχολική Πρακτική I

Σχολική Πρακτική II – Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία
 Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

 

Συλλογική μνήμη και Ιστορία:Διδάσκοντας συγκρουσιακά ζητήματα στο σχολείο