Συνάντηση με ακαδημαϊκό σύμβουλο Κωνσταντίνο Τάτση

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ως ακαδημαϊκό σύμβουλο τον κ. Τάτση, αλλά και τον κ. Μαυρίδη (ο οποίος απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια), δηλαδή οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με Α.Μ. 8460 8538 8547 8563 8566 8577 8578 8583 8594 8595 8606 8609 8616 8624 8638 8655 8661 8663 8664 8670 8673 8675 8689 8692 8693 8727 8740 8749 8750 8752 8754 8756 8759 8766 8771 8772 8776 8777 8782 8785 8787 8789 8801 8816 9153 9164 9168 9171, καλούνται σε συνάντηση την Τρίτη 6 Απριλίου το διάστημα 10:30-11:30 στο κανάλι “Συνεργασία με τον κ. Τάτση” με κωδικό εισόδου 3ks2xf9.