Γαλάνη Αλεξάνδρα

Γαλάνη Αλεξάνδρα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική ως ξένη γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005871
Fax:
e-mail: algalani@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 10:00-12:00, Πέμπτη 10:00-12:00
 

 

 

 

 

 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Διδασκαλία-εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, ελληνικά για
ακαδημαϊκούς σκοπούς, μορφοσύνταξη
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Γραπτός και προφορικός λόγος – Το δημοτικό τραγούδι

Διγλωσσία, μετανάστευση και μέθοδοι γλωσσικής εκμάθησης των Ελληνικών ως ξένης γλώσσας

Λάθη και πάθη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας