Σχολική Πρακτική ΙΙ- Ενημέρωση για τις εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Σχολική Πρακτική ΙΙ-Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Σχολεία κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

  • Οι συμμετέχοντες/ουσες οι οποίοι/ες ανήκαν κατά το ακ. έτος 2020-21 στο τμήμα της κ. Ταμίσογλου

Παρακαλείστε όπως υποβάλλετε τις υπολειπόμενες εργασίες σας κατά το χρονικό διάστημα από 17 Ιανουαρίου έως 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:55 μ.μ. στις αντίστοιχες ενότητες του ecourse. Ο κωδικός πρόσβασης στο ecourse είναι: schpra2021. Η αποστολή εργασιών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ( π.χ. μέσω email) δε λαμβάνεται υπόψη. Φροντίστε επίσης  να  υποβάλλετε σωστά τις εργασίες σας πατώντας την υποβολή. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία υποβολή/αποστολή δε θεωρείται εμπρόθεσμη.

  • Οι συμμετέχοντες/ουσες οι οποίοι ανήκαν κατά το ακ. έτος 2020-21 στο τμήμα του κ. Γκόγκα

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τις υπολειπόμενες εργασίες σας κατά το χρονικό διάστημα από 17 Ιανουαρίου έως 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:55 μ.μ. ηλεκτρονικά στον κ. Γκόγκα στο email:thegogas@uoi.gr. Για τον αριθμό των υπολειπόμενων εργασιών και το είδος τους, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία υποβολή/αποστολή δε θεωρείται εμπρόθεσμη. Η αποστολή των εργασιών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δε θα ληφθεί υπόψη.

  • Η ύλη των εξετάσεων παραμένει η ίδια όπως καθορίστηκε από τον εκάστοτε διδάσκοντα κατά το ακ. έτος 2020-21.
  • Η πρακτική άσκηση στο μάθημα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί.

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!