Έναρξη μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 17/2/2021 στις 08:30.

Το μάθημα αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο εκπαιδευτικός και ο επιστήμονας παιδαγωγός. Είναι επίσης απαραίτητες για την υποστήριξη όλων των μαθημάτων του Τμήματος και την εκπόνηση εργασιών.

 

Οι διδάσκοντες

Σ. Πέγκα, Α. Μικρόπουλος