Ανακοίνωση για την εξέταση στα μαθήματα ΔΕΕ701, ΔΕΕ705, ΔΕΕ171 [Α. Εμβαλωτής]

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά στα μαθήματα: (α) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας της Επιστήμες της Αγωγής [ΔΕΕ701] (β) Ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM [ΔΕΕ705] (γ) Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα [ΔΕΕ171] και και δεν έχουν Περισσότερα, …