Ανακοίνωση για την εξέταση στα μαθήματα ΔΕΕ701, ΔΕΕ705, ΔΕΕ171 [Α. Εμβαλωτής]

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά στα μαθήματα:
(α) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας της Επιστήμες της Αγωγής [ΔΕΕ701]
(β) Ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM [ΔΕΕ705]
(γ) Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα [ΔΕΕ171] και
και δεν έχουν εγγραφεί στις σχετικές θέσεις των μαθημάτων στο e-course,
να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 09.09.2020 στις 12:00 ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Αν. Εμβαλωτή [aemvalot@uoi.gr], προκειμένου ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η εγγραφή τους.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνει καμία (εκπρόθεσμη) εγγραφή.